Page top

D5A

高精度型开关

D5A

检查微小位移的高精度型开关

部分型号预定于2020年3月底订货截止。D5A部分型号预定于2022年3月底订货截止

登录 / 注册以后您可以下载CAD数据。

产品型号 产品概要 CAD下载
D5A-1100 固态输出 , 针状柱塞 , M5 , 预配线 2D / 3D
D5A-1200 固态输出 , 针状柱塞 , M5 , 预配线 2D / 3D
D5A-2100 固态输出 , 针状柱塞 , M5 , 预配线 2D / 3D
D5A-2200 固态输出 , 针状柱塞 , M5 , 预配线 2D / 3D
D5A-3200 固态输出 , 针状柱塞 , M5 , 预配线 2D / 3D
D5A-3210 固态输出 , 针状柱塞 , M8 , 预配线 2D / 3D
D5A-3300 固态输出 , 针状柱塞 , M8 , 预配线 2D / 3D
D5A-3310 固态输出 , 针状柱塞 , M8 , 预配线 2D / 3D
D5A-5210 固态输出 , 针状柱塞 , 纤巧型 , 预配线 2D / 3D
D5A-5310 固态输出 , 针状柱塞 , 纤巧型 , 预配线 2D / 3D
D5A-7400 固态输出 , 针状柱塞 , M16 , 预配线 2D / 3D
D5A-7403 固态输出 , 针状柱塞 , M16 , 连接器 2D / 3D
D5A-7410 固态输出 , 针状柱塞 , M16 , 预配线 2D / 3D
D5A-7413 固态输出 , 针状柱塞 , M16 , 连接器 2D / 3D
D5A-8511 固态输出 , 顶部柱塞型 , 限型 , 预配线 2D / 3D
D5A-8512 固态输出 , 顶部柱塞型 , 限型 , 预配线 2D / 3D
D5A-8514 固态输出 , 顶部柱塞型 , 限型 , 连接器 2D / 3D
D5A-8515 固态输出 , 顶部柱塞型 , 限型 , 连接器 2D / 3D
D5A-9511 固态输出 , 斜角柱塞型 , 限型 , 预配线 2D / 3D
D5A-9512 固态输出 , 斜角柱塞型 , 限型 , 预配线 2D / 3D
D5A-9514 固态输出 , 斜角柱塞型 , 限型 , 连接器 2D / 3D
D5A-9515 固态输出 , 斜角柱塞型 , 限型 , 连接器 2D / 3D

APP下载

TOP