Page top

工业自动化

|

中国

SCARA机器人

高性能四轴SCARA机器人主要用于机械组装、物料搬运、包装和螺杆传动等应用

SCARA机器人 产品一览

SCARA机器人有以下的4个产品

Cobra 350 SCARA机器人 Cobra 350

用于精密加工、装配和物料搬运的小型SCARA机器人

eCobra 600 Lite / Standard / Pro SCARA机器人 eCobra 600 Lite / Standard / Pro

用于精密加工、装配和物料搬运的中型SCARA机器人

eCobra 800 Lite / Standard / Pro SCARA机器人 eCobra 800 Lite / Standard / Pro

用于精密加工、装配和物料搬运的中型SCARA机器人

eCobra 800 倒置式 Lite / Standard / Pro SCARA机器人 eCobra 800 倒置式 Lite / Standard / Pro

用于精密加工、装配和物料搬运的中型SCARA机器人

微信扫码

欧姆龙自动化

TOP