Page top

A22

按钮开关(圆型φ22/25)

A22

可安装在φ22或φ25的面板开孔中(使用适配环时)

部分产品于2018年3月底停产

成套组合型号

操作部· LED/灯(仅带灯型) · 开关部成套提供。

不带灯型(圆形)

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 成套型号 成套型号
圆形/平型
A22-F
1108_lu_1_1
SPST-NO A22-F□-10M* A22-F□-10A* R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
B (黑色)
SPST-NC A22-F□-01M* A22-F□-01A*
SPST-NO + SPST-NC A22-F□-11M* A22-F□-11A*
DPST-NO A22-F□-20M* A22-F□-20A*
DPST-NC A22-F□-02M* A22-F□-02A*
圆形/凸出型
A22-T
1108_lu_1_2
SPST-NO A22-T□-10M* A22-T□-10A*
SPST-NC A22-T□-01M* A22-T□-01A*
SPST-NO + SPST-NC A22-T□-11M* A22-T□-11A*
SPST-NO + SPST-NO A22-T□-20M* A22-T□-20A*
SPST-NC + SPST-NC A22-T□-02M* A22-T□-02A*
圆形/全保护罩型
A22-G
1108_lu_1_3
SPST-NO A22-G□-10M* A22-G□-10A*
SPST-NC A22-G□-01M* A22-G□-01A*
SPST-NO + SPST-NC A22-G□-11M* A22-G□-11A*
SPST-NO + SPST-NO A22-G□-20M* A22-G□-20A*
SPST-NC + SPST-NC A22-G□-02M* A22-G□-02A*
圆形/半保护罩型
A22-H
1108_lu_1_4
SPST-NO A22-H□-10M A22-H□-10A
SPST-NC A22-H□-01M A22-H□-01A
SPST-NO + SPST-NC A22-H□-11M A22-H□-11A
SPST-NO + SPST-NO A22-H□-20M A22-H□-20A
SPST-NC + SPST-NC A22-H□-02M A22-H□-02A
圆形/小型
蘑菇形
(φ30头部)
A22-S
1108_lu_1_5
SPST-NO A22-S□-10M ---
SPST-NC A22-S□-01M
SPST-NO + SPST-NC A22-S□-11M
SPST-NO + SPST-NO A22-S□-20M
SPST-NC + SPST-NC A22-S□-02M
圆形/中型
蘑菇形
(φ40头部)
A22-M
1108_lu_1_6
SPST-NO A22-M□-10M
SPST-NC A22-M□-01M
SPST-NO + SPST-NC A22-M□-11M
SPST-NO + SPST-NO A22-M□-20M
SPST-NC + SPST-NC A22-M□-02M

注: 接点额定值为标准负载。
* 已于2018年3月底截止订货。

不带灯型(方形)

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 成套型号 成套型号
方形/凸出型
A22-C
1108_lu_2_1
SPST-NO A22-C□-10M A22-C□-10A R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
B (黑色)
SPST-NC A22-C□-01M A22-C□-01A
SPST-NO + SPST-NC A22-C□-11M A22-C□-11A
SPST-NO + SPST-NO A22-C□-20M A22-C□-20A
SPST-NC + SPST-NC A22-C□-02M A22-C□-02A
方形/保护罩型
A22-D
1108_lu_2_2
SPST-NO A22-D□-10M A22-D□-10A
SPST-NC A22-D□-01M A22-D□-01A
SPST-NO + SPST-NC A22-D□-11M A22-D□-11A
SPST-NO + SPST-NO A22-D□-20M A22-D□-20A
SPST-NC + SPST-NC A22-D□-02M A22-D□-02A
注:接点额定值为标准负载。

带灯型(圆形)

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 带灯 使用电压 成套型号 成套型号
圆形/凸出型
LED带灯
(无减压单元)
A22L-T
1108_lu_3_1
SPST-NO LED AC/DC6V A22L-T□-6A-10M* A22L-T□-6A-10A* R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
AC/DC12V A22L-T□-12A-10M* A22L-T□-12A-10A*
AC/DC24V A22L-T□-24A-10M* A22L-T□-24A-10A*
SPST-NC AC/DC6V A22L-T□-6A-01M* A22L-T□-6A-01A*
AC/DC12V A22L-T□-12A-01M* A22L-T□-12A-01A*
AC/DC24V A22L-T□-24A-01M* A22L-T□-24A-01A*
SPST-NO +
SPST-NC
AC/DC6V A22L-T□-6A-11M* A22L-T□-6A-11A*
AC/DC12V A22L-T□-12A-11M* A22L-T□-12A-11A*
AC/DC24V A22L-T□-24A-11M* A22L-T□-24A-11A*
SPST-NO +
SPST-NO
AC/DC6V A22L-T□-6A-20M* A22L-T□-6A-20A*
AC/DC12V A22L-T□-12A-20M* A22L-T□-12A-20A*
AC/DC24V A22L-T□-24A-20M* A22L-T□-24A-20A*
SPST-NC +
SPST-NC
AC/DC6V A22L-T□-6A-02M* A22L-T□-6A-02A*
AC/DC12V A22L-T□-12A-02M* A22L-T□-12A-02A*
AC/DC24V A22L-T□-24A-02M* A22L-T□-24A-02A*
圆形/凸出型
LED减压带灯
(带减压单元)
A22L-T
1108_lu_3_2
SPST-NO AC100V A22L-T□-T1-10M* A22L-T□-T1-10A*
AC200V A22L-T□-T2-10M* A22L-T□-T2-10A*
SPST-NC AC100V A22L-T□-T1-01M* A22L-T□-T1-01A*
AC200V A22L-T□-T2-01M* A22L-T□-T2-01A*
SPST-NO +
SPST-NC
AC100V A22L-T□-T1-11M* A22L-T□-T1-11A*
AC200V A22L-T□-T2-11M* A22L-T□-T2-11A*
SPST-NO +
SPST-NO
AC100V A22L-T□-T1-20M* A22L-T□-T1-20A*
AC200V A22L-T□-T2-20M* A22L-T□-T2-20A*
SPST-NC +
SPST-NC
AC100V A22L-T□-T1-02M* A22L-T□-T1-02A*
AC200V A22L-T□-T2-02M* A22L-T□-T2-02A*

注: 接点额定值为标准负载。
* 已于2018年3月底截止订货。

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 带灯 使用电压 成套型号 成套型号
圆形/半保护罩型
LED带灯
(无减压单元)
A22L-H
1108_lu_4_1
SPST-NO LED AC/DC24V A22L-H□-24A-10M A22L-H□-24A-10A R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
SPST-NC A22L-H□-24A-01M A22L-H□-24A-01A
SPST-NO +
SPST-NC
A22L-H□-24A-11M A22L-H□-24A-11A
SPST-NO +
SPST-NO
A22L-H□-24A-20M A22L-H□-24A-20A
SPST-NC +
SPST-NC
A22L-H□-24A-02M A22L-H□-24A-02A
圆形/半保护罩型
LED减压带灯
(带减压单元)
A22L-H
1108_lu_4_2
SPST-NO AC100V A22L-H□-T1-10M A22L-H□-T1-10A
AC200V A22L-H□-T2-10M A22L-H□-T2-10A
SPST-NC AC100V A22L-H□-T1-01M A22L-H□-T1-01A
AC200V A22L-H□-T2-01M A22L-H□-T2-01A
SPST-NO +
SPST-NC
AC100V A22L-H□-T1-11M A22L-H□-T1-11A
AC200V A22L-H□-T2-11M A22L-H□-T2-11A
SPST-NO +
SPST-NO
AC100V A22L-H□-T1-20M A22L-H□-T1-20A
AC200V A22L-H□-T2-20M A22L-H□-T2-20A
SPST-NC +
SPST-NC
AC100V A22L-H□-T1-02M A22L-H□-T1-02A
AC200V A22L-H□-T2-02M A22L-H□-T2-02A
注:接点额定值为标准负载。

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 带灯 使用电压 成套型号 成套型号
圆形/全保护罩型
LED带灯
(无减压单元)
A22L-G
1108_lu_5_1
SPST-NO LED 6 VAC/VDC A22L-G□-6A-10M* A22L-G□-6A-10A* R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
12 VAC/VDC A22L-G□-12A-10M* A22L-G□-12A-10A*
24 VAC/VDC A22L-G□-24A-10M* A22L-G□-24A-10A*
SPST-NC 6 VAC/VDC A22L-G□-6A-01M* A22L-G□-6A-01A*
12 VAC/VDC A22L-G□-12A-01M* A22L-G□-12A-01A*
24 VAC/VDC A22L-G□-24A-01M* A22L-G□-24A-01A*
SPST-NO +
SPST-NC
6 VAC/VDC A22L-G□-6A-11M* A22L-G□-6A-11A*
12 VAC/VDC A22L-G□-12A-11M* A22L-G□-12A-11A*
24 VAC/VDC A22L-G□-24A-11M* A22L-G□-24A-11A*
SPST-NO +
SPST-NO
6 VAC/VDC A22L-G□-6A-20M* A22L-G□-6A-20A*
12 VAC/VDC A22L-G□-12A-20M* A22L-G□-12A-20A*
24 VAC/VDC A22L-G□-24A-20M* A22L-G□-24A-20A*
SPST-NC +
SPST-NC
6 VAC/VDC A22L-G□-6A-02M* A22L-G□-6A-02A*
12 VAC/VDC A22L-G□-12A-02M* A22L-G□-12A-02A*
24 VAC/VDC A22L-G□-24A-02M* A22L-G□-24A-02A*
圆形/全保护罩型
LED减压带灯
(带减压单元)
A22L-G
1108_lu_5_2
SPST-NO 100 VAC A22L-□-T1-10M* A22L-G□-T1-10A*
200 VAC A22L-G□-T2-10M* A22L-G□-T2-10A*
SPST-NC 100 VAC A22L-G□-T1-01M* A22L-G□-T1-01A*
200 VAC A22L-G□-T2-01M* A22L-G□-T2-01A*
SPST-NO +
SPST-NC
100 VAC A22L-G□-T1-11M* A22L-G□-T1-11A*
200 VAC A22L-G□-T2-11M* A22L-G□-T2-11A*
SPST-NO +
SPST-NO
100 VAC A22L-G□-T1-20M* A22L-G□-T1-20A*
200 VAC A22L-G□-T2-20M* A22L-G□-T2-20A*
SPST-NC +
SPST-NC
100 VAC A22L-G□-T1-02M* A22L-G□-T1-02A*
200 VAC A22L-G□-T2-02M* A22L-G□-T2-02A*

注: 接点额定值为标准负载。
* 已于2018年3月底截止订货。

带灯型(方形)

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 带灯 使用电压 成套型号 成套型号
方形/凸出型
LED带灯
(无减压单元)
A22L-C
1108_lu_6_1
SPST-NO LED AC/DC24V A22L-C□-24A-10M A22L-C□-24A-10A R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
SPST-NC A22L-C□-24A-01M A22L-C□-24A-01A
SPST-NO +
SPST-NC
A22L-C□-24A-11M A22L-C□-24A-11A
SPST-NO +
SPST-NO
A22L-C□-24A-20M A22L-C□-24A-20A
SPST-NC +
SPST-NC
A22L-C□-24A-02M A22L-C□-24A-02A
方形/凸出型
LED减压带灯
(带减压单元)
A22L-C
1108_lu_6_2
SPST-NO AC100V A22L-C□-T1-10M A22L-C□-T1-10A
AC200V A22L-C□-T2-10M A22L-C□-T2-10A
SPST-NC AC100V A22L-C□-T1-01M A22L-C□-T1-01A
AC200V A22L-C□-T2-01M A22L-C□-T2-01A
SPST-NO +
SPST-NC
AC100V A22L-C□-T1-11M A22L-C□-T1-11A
AC200V A22L-C□-T2-11M A22L-C□-T2-11A
SPST-NO +
SPST-NO
AC100V A22L-C□-T1-20M A22L-C□-T1-20A
AC200V A22L-C□-T2-20M A22L-C□-T2-20A
SPST-NC +
SPST-NC
AC100V A22L-C□-T1-02M A22L-C□-T1-02A
AC200V A22L-C□-T2-02M A22L-C□-T2-02A
注:接点额定值为标准负载。

操作 瞬时动作
(自动复位型)
交替动作
(自我保持型)
符号(颜色)
形状 输出数 带灯 使用电压 成套型号 成套型号
方形/全保护罩型
LED带灯
(无减压单元)
A22L-D
1108_lu_7_1
SPST-NO LED AC/DC24V A22L-D□-24A-10M A22L-D□-24A-10A R (红色)
Y (黄色)
G (绿色)
W (白色)
A (蓝色)
SPST-NC A22L-D□-24A-01M A22L-D□-24A-01A
SPST-NO +
SPST-NC
A22L-D□-24A-11M A22L-D□-24A-11A
SPST-NO +
SPST-NO
A22L-D□-24A-20M A22L-D□-24A-20A
SPST-NC +
SPST-NC
A22L-D□-24A-02M A22L-D□-24A-02A
方形/全保护罩型
LED减压带灯
(带减压单元)
A22L-D
1108_lu_7_2
SPST-NO AC100V A22L-D□-T1-10M A22L-D□-T1-10A
AC200V A22L-D□-T2-10M A22L-D□-T2-10A
SPST-NC AC100V A22L-D□-T1-01M A22L-D□-T1-01A
AC200V A22L-D□-T2-01M A22L-D□-T2-01A
SPST-NO +
SPST-NC
AC100V A22L-D□-T1-11M A22L-D□-T1-11A
AC200V A22L-D□-T2-11M A22L-D□-T2-11A
SPST-NO +
SPST-NO
AC100V A22L-D□-T1-20M A22L-D□-T1-20A
AC200V A22L-D□-T2-20M A22L-D□-T2-20A
SPST-NC +
SPST-NC
AC100V A22L-D□-T1-02M A22L-D□-T1-02A
AC200V A22L-D□-T2-02M A22L-D□-T2-02A
注:接点额定值为标准负载。

非成套组合型号

按钮、灯和开关可以单独订购。可将这些部件组合为成套组合型号中不提供的单元, 也可将其作为维护部件库存。

A22 种类 12

按钮开关

不带灯

密封部件 IP65 耐油型
形状 平型
1108_lu_9_1
凸出型
1108_lu_9_2
全保护罩型
1108_lu_9_3
半保护罩型
1108_lu_9_4
颜色 型号 型号 型号 型号
红色 A22-FR* A22-TR* A22-GR* A22-HR
绿色 A22-FG* A22-TG* A22-GG* A22-HG
黄色 A22-FY* A22-TY* A22-GY* A22-HY
白色 A22-FW* A22-TW* A22-GW* A22-HW
蓝色 A22-FA* A22-TA* A22-GA* A22-HA
黑色 A22-FB* A22-TB* A22-GB* A22-HB

密封部件 IP65 耐油型
形状 凸出型/蘑菇型
(φ30头部)
1108_lu_10_1
凸出型/蘑菇型
(φ40头部)
1108_lu_10_2
方形/凸出型
1108_lu_10_3
方形/全保护罩型
1108_lu_10_4
颜色 型号 型号 型号 型号
红色 A22-SR A22-MR* A22-CR A22-DR
绿色 A22-SG A22-MG* A22-CG A22-DG
黄色 A22-SY A22-MY* A22-CY A22-DY
白色 A22-SW A22-MW* A22-CW A22-DW
蓝色 A22-SA A22-MA* A22-CA A22-DA
黑色 A22-SB A22-MB* A22-CB A22-DB

* 已于2018年3月底截止订货。

带灯

密封部件 IP65
形状 凸出型
1108_lu_11_1
全保护罩型
1108_lu_11_2
半保护罩型
1108_lu_11_3
颜色 型号 型号 型号
红色 A22L-TR* A22L-GR* A22L-HR
绿色 A22L-TG* A22L-GG* A22L-HG
黄色 A22L-TY* A22L-GY* A22L-HY
白色 A22L-TW* A22L-GW* A22L-HW
蓝色 A22L-TA* A22L-GA* A22L-HA

注:白炽灯和LED灯共通
* 已于2018年3月底截止订货。

密封部件 IP65
形状 方形/凸出型
1108_lu_12_1
方形/全保护罩型
1108_lu_12_2
颜色 型号 型号
红色 A22L-CR A22L-DR
绿色 A22L-CG A22L-DG
黄色 A22L-CY A22L-DY
白色 A22L-CW A22L-DW
蓝色 A22L-CA A22L-DA

LED灯

使用电压 AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V
形状 LED灯色 型号 型号 型号
1108_lu_13_1
AC和DC 红色 A22-6AR A22-12AR A22-24AR
绿色 A22-6AG A22-12AG A22-24AG
黄色 *2 A22-6AY A22-12AY A22-24AY
蓝色 A22-6AA A22-12AA A22-24AA
*1. 用于减压带灯, 使用A22-24A□。仅可使用24V LED灯。
*2. 用于按钮颜色为黄色或白色时。

白炽灯

形状
a22_lineup11_1
使用电压 AC/DC5V AC/DC12V AC/DC24V
A22-5 A22-12 A22-24

开关(标准负载)

无减压单元

分类

形状

不带灯
a22_lineup12_1
带灯
a22_lineup12_2
操作 瞬时 交替 瞬时 交替
接点 型号 型号 型号 型号
标准负载 SPST-NO A22-10M A22-10A A22L-10M A22L-10A
SPST-NC A22-01M A22-01A A22L-01M A22L-01A
SPST-NO + SPST-NC A22-11M A22-11A A22L-11M A22L-11A
SPST-NO + SPST-NO A22-20M A22-20A A22L-20M A22L-20A
SPST-NC + SPST-NC A22-02M A22-02A A22L-02M A22L-02A

减压单元

分类

形状

AC110V, 带灯型
a22_lineup13_1
AC220V, 带灯型
a22_lineup13_2
操作 瞬时 交替 瞬时 交替
接点 型号 型号 型号 型号
标准负载 SPST-NO A22L-10M-T1 A22L-10A-T1 A22L-10M-T2 A22L-10A-T2
SPST-NC A22L-01M-T1 A22L-01A-T1 A22L-01M-T2 A22L-01A-T2
SPST-NO + SPST-NC A22L-11M-T1 A22L-11A-T1 A22L-11M-T2 A22L-11A-T2
SPST-NO + SPST-NO A22L-20M-T1 A22L-20A-T1 A22L-20M-T2 A22L-20A-T2
SPST-NC + SPST-NC A22L-02M-T1 A22L-02A-T1 A22L-02M-T2 A22L-02A-T2
*1. 此处以DPST-NO型号作为示例。
*2. 对于带减压单元的型号, 请使用A22-24A□。仅可使用24V LED灯。

附件(另售)

附件

项目 形状 分类 型号 备注
开关单元
a22_lineup14_1
SPST-NO 标准负载 A22-10 一般是标准负载用
SPST-NO接点 (A22-10)、
SPST-NC接点(A22-01)
单元装备的。
在增加或更换时使用。
安装3个不带灯型开关单元时,
请务必使用3联隔板A22Z-3003。
微小负载 A22-10S
SPST-NC 标准负载 A22-01
微小负载 A22-01S
a22_lineup14_2
DPST-NO 标准负载 A22-20
微小负载 A22-20S
DPST-NC 标准负载 A22-02
微小负载 A22-02S
SPST-NO
+
SPST-NC
标准负载 A22-11
微小负载 A22-11S
灯插座
a22_lineup14_3
直接光照 A22-TN
减压带灯 AC110V A22-T1 光照方式变更时使用。(LED专用)
AC220V A22-T2
安装台
a22_lineup14_4
瞬时型用 A22-3200 以标准型提供。
单独订购安装开关单元、
灯插座等产品的情况下使用。
交替型用 A22-3210标准
尺寸
a22_lineup14_5
有雕刻板
(无文字)
白色 A22Z-3321 雕刻版的材质是丙烯。
红色 A22Z-3322
黑色 A22Z-3323
无雕刻版 A22Z-3320
大型
a22_lineup14_6
有雕刻板
(无文字)
白色 A22Z-3331 雕刻版的材质是丙烯。
红色 A22Z-3332
黑色 A22Z-3333
无雕刻版 A22Z-3330
止转配件
a22_lineup14_7
圆形 A22Z-3360 加强操作部止转强度时使用。
金属凸缘
a22_lineup14_8
平型、凸出型用 A22Z-3580 更换标准品的凸缘时使用。
材质: 亚铅镀镍的铜合金
M22不使用。
全保护罩型用 A22Z-3582
防水盖
a22_lineup14_9
平型用 A22Z-3600F 防止粉尘、水进入操作部。
颜色: 半透明
材质: 硅
凸出型用 A22Z-3600T
全保护罩型用 A22Z-3600G
彩色盖
a22_lineup14_10
红色 A22Z-30TR 改变按钮开关(圆形)
的按钮颜色时使用。
不能用于半防护罩开关。
绿色 A22Z-30TG
黄色 A22Z-30TY
白色 A22Z-30TW
蓝色 A22Z-30TA
A22用
a22_lineup14_11
凸出型、全保护罩型
、半保护罩型用
A22Z-3490 盖的材质是聚碳酸酯树脂。
M22用 圆形型号用 A22Z-3495
3联隔板
a22_lineup14_12
--- A22Z-3003 不带灯型安装3个开关单元时使用。
由于结构的原因,不能用于交替动作、
旋钮型选择开关和钥匙型选择开关。
蘑菇型开关提供一个A22Z-3003
3连基座。(参见样本。)
孔插头
a22_lineup14_13
圆形 A22Z-3530 可以填补事先准备的扩展用面板切割孔。
颜色为黑色。
颜色: 黑色
控制盒
(封闭型)
1108_lu_17_14
1孔 A22Z-B101 对于设计的A22Z-B1□
不能使用DPST-NO或DPST-NC开关。
A22Z-B2□控制盒
不能使用A22系列交替动作型号
以及DPST-NO、DPST-NC
和SPST-NO + SPST-NC接点。
盖的材质是聚碳酸酯树脂。
A22Z-B201

1孔黄色盒

A22Z-B101Y
A22Z-B201Y
2孔 A22Z-B102
A22Z-B202
3孔 A22Z-B103
A22Z-B203
接插件
a22_lineup14_15
适合电线
直径(mm)
φ7~9 A22Z-3500-1 塑料制,从开关盒中拉出电缆时使用。
(参见样本的φ9~11 A22Z-3500-2。)
φ9~11 A22Z-3500-2
φ25用环
a22_lineup15_1
--- A22Z-R25 在孔径为φ25的面板上安装时使用。
有关详细信息请参见样本。
不附属于本体。请另外购买。
φ30
树脂附件
a22_lineup15_2
圆形 A22Z-A30 在孔径为φ30的面板上安装时使用。
有关详细信息请参见样本。
锁板
a22_lineup15_3
--- A22Z-3380 固定开关部摆杆时使用。
简易保护罩
a22_lineup15_4
--- A22Z-3700 防止垃圾等杂物从面板背面进入。

项目 形状 分类 型号 备注


标准尺寸
1108_lu_18_1
无文字 黑色 A22Z-3443B 安装在标准型铭牌上时使用。
(参见样本。)
材质为丙烯酸。
红色 A22Z-3443R
白色 A22Z-3443W
透明 A22Z-3443C
有文字 红底
白字
A22Z-3443R-2
STOP A22Z-3443R-4
黑底
白字
| A22Z-3443B-1
START A22Z-3443B-3
ON A22Z-3443B-5
OFF A22Z-3443B-6
UP A22Z-3443B-7
DOWN A22Z-3443B-8
POWER ON A22Z-3443B-9
OFF-ON A22Z-3443B-10
大型
1108_lu_18_2
无文字 黑色 A22Z-3453B 用于紧急停止开关的铭牌。
(参见样本。)
材质: 丙烯酸
红色 A22Z-3453R
白色 A22Z-3453W
透明 A22Z-3453C
用于紧急
停止开关
1108_lu_18_3
黄底黑字 黄底黑字的
φ60圆形铭牌
A22Z-3466-1 铭牌上刻有
“EMERGENCY STOP” 字样。
用于紧急停止开关的铭牌。
黄底黑字的
φ90圆形铭牌
A22Z-3476-1
字符薄膜
1108_lu_18_4
无印刷(圆形) A22Z-3460 在薄膜上印刷后将其粘贴在
带灯按钮开关指示灯的板上使用。
(背面涂有粘着剂。)
文字印刷
(圆形)
| A22Z-3460-1
A22Z-3460-2
START A22Z-3460-3
STOP A22Z-3460-4
无印刷(方形) A22Z-3480

工具

项目 形状 分类 型号 备注
取灯泡器
a22_lineup17_1
--- A22Z-3901 使用橡胶材质,便于灯泡的装卸
紧固扳手
a22_lineup17_2
--- A22Z-3905 从面板背面拧紧安装螺母及更换
紧急停止开关(带灯型) 的盖子时使用。
盖紧固工具
a22_lineup17_3
--- A22Z-3908 更换半保护罩按钮开关的盖子时使用。
盖拔取工具
a22_lineup17_4
--- A3PJ-5080 取下方形按钮开关(带灯型) 的盖子时使用。

APP下载

TOP