Page top

Page top

G70A-ZOC16型号一览

I/O继电器终端插座

I/O继电器终端插座 G70A-ZOC16

可任意搭载G2R、SSR、计时器等的16点继电器终端插座

请输入产品型号。

每页显示件数

全部信息29件(显示1 - 20件)

型号概要
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
标准型/单稳, 单接点, 插入式端子, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)
单稳, 单接点, 插入式端子, 动作指示灯 LED, DC30V 10A, AC250V 10A, 输出 1c (DC30V 10A)

全部信息29件(显示1 - 20件)