Page top

H3RN-□-B

固态定时器

H3RN-□-B

可与G2R继电器互换插针的小型多功能 定时器

订货时,请指定电源电压。

种类

限时接点 1c 2a
短时间型(0.1s~10min) H3RN-1-B H3RN-2-B
长时间型(0.1min~10h) H3RN-11-B H3RN-21-B

注:H3RN-B没有附带连接插座。(另售)

选装件(另售)

连接插座

定时器 插座
种类 型号 插脚数 连接 形状 型号
1c H3RN-1-B
H3RN-11-B
5 表面连接 DIN导轨安装 P2RF-05-PU
2a H3RN-2-B
H3RN-21-B
8 表面连接 DIN导轨安装 P2RF-08-PU

APP下载

TOP