Page top

工业自动化

|

中国

2015/03 生产终止

CQM1H

可编程控制器

CQM1H

用于分散控制的紧凑型PLC

该页面所登载的内容是基于生产终止以前的产品样本制作而成的参考信息,产品的特点/种类/规格/配件等可能与现在所使用的不同。请在使用时确认系统的兼容性及安全性。

  • 样本 / 手册・说明书 /CAD /软件

登录 / 注册以后您可以下载CAD数据。

产品型号 产品概要 CAD下载
CQM1H 3UNIT [CQM1-PA203] 3_Slots , With_PowerSupply_PA203 2D
CQM1H 3UNIT [CQM1-PA206/PA216/PD026] 3_Slots , With_PowerSupply_PA206/PA216/PD026 2D
CQM1H 4UNIT [CQM1-PA203] 4_Slots , With_PowerSupply_PA203 2D
CQM1H 4UNIT [CQM1-PA206/PA216/PD026] 4_Slots , With_PowerSupply_PA206/PA216/PD026 2D
CQM1H 5UNIT [CQM1-PA203] 4_Slots , With_PowerSupply_PA203 2D
CQM1H 5UNIT [CQM1-PA206/PA216/PD026] 4_Slots , With_PowerSupply_PA206/PA216/PD026 2D
CQM1H-CPU11 CPU_Unit , I/O_256_bits , Without_RS-232C_Port 3D
CQM1H-CPU21 CPU_Unit , I/O_256_bits , With_RS-232C_Port 3D
CQM1H-CPU51 CPU_Unit , I/O_512_bits , With_RS-232C_Port 3D
CQM1H-CPU61 CPU_Unit , I/O_512_bits , With_RS-232C_Port 3D
CQM1H-CLK21 ControllerLink_Unit , Wired_Model 3D
CQM1H-TER01 End_Cover 3D
CQM1-AD041 Analog_Input_Unit , 4_Inputs 3D
CQM1-B7A02 B7A_Interface_Unit , 16_Outputs 3D
CQM1-B7A03 B7A_Interface_Unit , 32_Outputs 3D
CQM1-B7A12 B7A_Interface_Unit , 16_Inputs 3D
CQM1-B7A13 B7A_Interface_Unit , 32_Inputs 3D
CQM1-B7A21 B7A_Interface_Unit , 16_Inputs_/_16_Outputs 3D
CQM1-DA021 Analog_Output_Unit , 2_Inputs 3D
CQM1-IA121 AC_Input_Unit , 100_to_120_VAC , 8_Inputs 3D
CQM1-IA221 AC_Input_Unit , 200_to_240_VAC , 8_Inputs 3D
CQM1-ID111 DC_Input_Unit , 12_VDC , 16_Inputs 3D
CQM1-ID112 DC_Input_Unit , 12_VDC , 32_Inputs 3D
CQM1-ID211 DC_Input_Unit , 12_to_24_VDC , 8_Inputs 3D
CQM1-ID212 DC_Input_Unit , 24_VDC , 16_Inputs 3D
CQM1-ID213 DC_Input_Unit , 24_VDC , 32_Inputs 3D
CQM1-ID214 DC_Input_Unit , 24_VDC , 32_Inputs 3D
CQM1-IPS01 Power_Supply_Unit_For_Analog_I/O_Unit , For_1_Unit 3D
CQM1-IPS02 Power_Supply_Unit_For_Analog_I/O_Unit , For_2_Units 3D
CQM1-OA221 AC_Output_Unit , 100_to_240_VAC , 8_Outputs 3D
CQM1-OA222 AC_Output_Unit , 100_to_240_VAC , 6_Outputs 3D
CQM1-OC221 Relay_Contact_Output_Unit , 250_VAC , 8_Outputs 3D
CQM1-OC222 Relay_Contact_Output_Unit , 250_VAC , 16_Outputs 3D
CQM1-OD211 Transistor_Output_Unit , 24_VDC , 8_Outputs 3D
CQM1-OD212 Transistor_Output_Unit , 24_VDC , 16_Outputs 3D
CQM1-OD213 Transistor_Output_Unit , 24_VDC , 32_Outputs 3D
CQM1-OD214 Transistor_Output_Unit , 24_VDC , 16_Outputs , NPN_Output 3D
CQM1-OD215 Transistor_Output_Unit , 24_VDC , 32_Outputs 3D
CQM1-PA203 AC_Power_Supply_Unit , 100_to_240_VAC , Output_18W 3D
CQM1-PA206 AC_Power_Supply_Unit , 100_to_240_VAC , Output_30W 3D
CQM1-PA216 AC_Power_Supply_Unit , 100/230_VAC , Output_30W 3D
CQM1-PD026 DC_Power_Supply_Unit , 24_VDC , Output_30W 3D
CQM1-PRO01 Programming_Console 2D / 3D
XW2N-20G8-IN16 Connector-Terminal_Block , 16-POINT , e-CON_Type 2D

APP下载

欧姆龙FA世界

TOP