Page top

A22K

钥匙型选择开关(圆型φ22/25)

A22K

安装在φ22和φ25面板切口中

部分产品于2018年3月底停产

成套组合型

成套发货,包括选择器和开关。

钥匙型选择开关(已于2018年3月底截止订货)

形状 位数 复位方式 输出 钥匙松开位置 型号
钥匙型选择开关A22K
a22k_lineup1_1
2位 手动 SPST-NO
a22k_lineup1_2
A22K-2ML-10
a22k_lineup1_3
A22K-2M-10
SPST-NC
a22k_lineup1_2
A22K-2ML-01
a22k_lineup1_3
A22K-2M-01
SPST-NO + SPST-NC
a22k_lineup1_2
A22K-2ML-11
a22k_lineup1_3
A22K-2M-11
SPST-NO + SPST-NO
a22k_lineup1_2
A22K-2ML-20
a22k_lineup1_3
A22K-2M-20
SPST-NC + SPST-NC
a22k_lineup1_2
A22K-2ML-02
a22k_lineup1_3
A22K-2M-02
自动 SPST-NO
a22k_lineup1_2
A22K-2AL-10
SPST-NC A22K-2AL-01
SPST-NO + SPST-NC A22K-2AL-11
SPST-NO + SPST-NO A22K-2AL-20
SPST-NC + SPST-NC A22K-2AL-02
3位 手动 SPST-NO + SPST-NC
a22k_lineup1_2
A22K-3ML-11
a22k_lineup1_3
A22K-3M-11
a22k_lineup1_4
A22K-3MC-11
SPST-NO + SPST-NO
a22k_lineup1_2
A22K-3ML-20
a22k_lineup1_3
A22K-3M-20
a22k_lineup1_4
A22K-3MC-20
SPST-NC + SPST-NC
a22k_lineup1_2
A22K-3ML-02
a22k_lineup1_3
A22K-3M-02
a22k_lineup1_4
A22K-3MC-02
自动 SPST-NO + SPST-NC
a22k_lineup1_4
A22K-3AC-11
SPST-NO + SPST-NO
a22k_lineup1_4
A22K-3AC-20
SPST-NC + SPST-NC
a22k_lineup1_4
A22K-3AC-02

注1. 提供两把钥匙。
2. 接点额定值为标准负载。

非成套组合型号

选择器、灯或开关可以单独订购。可将这些部件组合为成套组合型号中不提供的单元,也可将其作为维护部件库存。

A22K 种类 8 A22K_Lineup2

选择器(已于2018年3月底截止订货)

耐油IP65 (颜色:仅提供黑色)

形状 位数 复位方式 钥匙松开位置 型号
a22k_lineup2_1
2位
a22k_lineup2_2
手动
a22k_lineup2_2
a22k_lineup2_8
A22K-2ML
a22k_lineup2_9
A22K-2M
自动
a22k_lineup2_4
a22k_lineup2_8
A22K-2AL
3位
a22k_lineup2_3
手动
a22k_lineup2_3
a22k_lineup2_8
A22K-3ML
a22k_lineup2_9
A22K-3M
a22k_lineup2_10
A22K-3MC
自动
a22k_lineup2_5
a22k_lineup2_10
A22K-3AC
自动(左)
a22k_lineup2_6
a22k_lineup2_11
A22K-3AMR
自动(右)
a22k_lineup2_7
a22k_lineup2_8
A22K-3MAL

注: 提供两把钥匙。

开关(标准负载)

形状 分类 型号
1110_lu_3_1
SPST-NO A22-10M
SPST-NC A22-01M
SPST-NO + SPST-NC A22-11M
SPST-NO + SPST-NO A22-20M
SPST-NC + SPST-NC A22-02M

附件

形状 型号
a22k_lineup4_1
A22K-K

注: 提供两把钥匙。

APP下载

TOP