Page top

最新产品 2015/03

安全控制器

G9SE 安全继电器单元 G9SE

外形纤薄的断电延时输出型

数字温控器

可编程控制器

CP1W-TS 温度传感器单元 CP1W-TS

热电偶/模拟输入多重输入、1个单元的热电偶输入为最多12点

CP1W-AD / DA / MAD 模拟输入输出单元 CP1W-AD / DA / MAD

1个单元的模拟输入输出最多8点/高分辨率1/12,000

APP下载

TOP